Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Zákony.cz - Zákony ČR je počítačový program obsahující úplné aktuální i historické znění zákonů a právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 po součastnost. Vybrané zákony zdarma.
Smlouvy ČR onLine - Spousta komentovaných vzorových smluv a podání. Vybrané smlouvy zdarma.
ČSN Normy - Software pro obsluhu ČSN Norem.
Zákony za SMS
 
Zdarma
Úplná znění vybraných zákonů
Přehled právních předpisů v ČR
Přehled zákonů za rok 2016
Zákony zdarma na Vaše stránky
Speciální nabídka

Multilicence právního informačního systému Zákony.cz
pro uživatele v rámci jedné organizace a sítě.

Jednotná cena: 9.900 Kč bez DPH

» Klikni pro více informací...

Aktuální znění zákonů platné k 6.2.2016
044/2016 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 19. listopadu 2015 sp. zn. Pl. ÚS 10/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
042/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016
036/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2016/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
035/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
034/2016 Sb.
Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
032/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
031/2016 Sb.
Nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
029/2016 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
028/2016 Sb.
Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a cestovních průkazů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání a tiskopisu žádosti o provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním průkazu
027/2016 Sb.
Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
025/2016 Sb.
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
024/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Úhošť a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
023/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
022/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
021/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
020/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
019/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Vrch u Vršovic a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
018/2016 Sb.
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňkovy hory a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
016/2016 Sb.
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
014/2016 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. ledna 2016
013/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
012/2016 Sb.
Vyhláška o vzoru informačního přehledu o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta
011/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.
010/2016 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
009/2016 Sb.
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
008/2016 Sb.
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
007/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
006/2016 Sb.
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %
005/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
004/2016 Sb.
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2014
003/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění vyhlášky č. 129/2010 Sb.
002/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
001/2016 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Výběr z legislativy a literatura

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2016 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz

vimkdeje.cz: MS Lokátor - On-line lokalizace Vašeho dítěte nebo psa přes GPS Ministerstvo vnitra České republikyy