Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Zákony.cz - Zákony ČR je počítačový program obsahující úplné aktuální i historické znění zákonů a právních norem vydávaných ve Sbírce zákonů od roku 1945 po součastnost. Vybrané zákony zdarma.
Smlouvy ČR onLine - Spousta komentovaných vzorových smluv a podání. Vybrané smlouvy zdarma.
ČSN Normy - Software pro obsluhu ČSN Norem.
Zákony za SMS
 
Zdarma
Úplná znění vybraných zákonů
Přehled právních předpisů v ČR
Přehled zákonů za rok 2015
Zákony zdarma na Vaše stránky
Speciální nabídka

Multilicence právního informačního systému Zákony.cz
pro uživatele v rámci jedné organizace a sítě.

Jednotná cena: 9.900 Kč bez DPH

» Klikni pro více informací...

Aktuální znění zákonů platné k 18.4.2015
074/2015 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
073/2015 Sb.
Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
071/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
070/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
069/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
068/2015 Sb.
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
066/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
065/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
064/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
063/2015 Sb.
Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců
062/2015 Sb.
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
061/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
060/2015 Sb.
Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
059/2015 Sb.
Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
058/2015 Sb.
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
057/2015 Sb.
Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
056/2015 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
055/2015 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
054/2015 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky
053/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
052/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
051/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
050/2015 Sb.
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
049/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
048/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.
047/2015 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015
046/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
045/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
044/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
043/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
042/2015 Sb.
Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
041/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
040/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
039/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
038/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
037/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
036/2015 Sb.
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic
035/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
034/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
033/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.
032/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
031/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
030/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
029/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
028/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
027/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
026/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
025/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
024/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
022/2015 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
021/2015 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015
020/2015 Sb.
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015
019/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
018/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
017/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
016/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
014/2015 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
013/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
012/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
011/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
010/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
009/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
008/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
007/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
006/2015 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
005/2015 Sb.
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
004/2015 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby
003/2015 Sb.
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
003/2015 Sb.
Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
002/2015 Sb.
Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
001/2015 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Výběr z legislativy a literatura

Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2015 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz

vimkdeje.cz: MS Lokátor - On-line lokalizace Vašeho dítěte nebo psa přes GPS Ministerstvo vnitra České republikyy