Zákony ČR onLine - komplexní systém právních informací. Sbírka zákonů a jejich plná znění. ČSN Normy.

Literatura

Podnikání v praxi
Praktický průvodce pro podnikatele.

  » Ukázka z knihy (formát .pdf)

Publikace je praktickou příručkou pro podnikatele i studenty.
V první části upozorňuje na silné a slabé stránky malých a středních podniků, osobnost podnikatele, na základní otázky, které je třeba si zodpovědět nejen při rozhodování o zahájení podnikat v novém prostředí Evropské unie. Druhá část je věnována živnostníkovi. Jasným a srozumitelným způsobem čtenáře seznamuje s povinnostmi živnostníka při zahájení podnikání, během podnikání a se způsobem přerušení a ukončení podnikání. Upozorňuje na povinnosti a nejčastější chyby, kterých se živnostníci (OSVČ) dopouští nejen ve vztahu k živnostenskému úřadu, ale také k ostatním institucím, jako je např. zdravotní pojišťovna, OSSZ nebo finanční úřad. Plnění povinností je demonstrováno na příkladu včetně požadovaných tiskopisů.

  Koupit v elektronickém obchodě .

Nejrozsáhlejší část je zaměřena na společnost s ručením omezeným. Čtenář je seznámen se základními pojmy. Je mu mimo jiné představen společník a jednatel a jejich práva, povinnosti a způsoby odměňování. Podrobně je popsán způsob založení společnosti včetně věcných a časových návazností jednotlivých kroků. Samostatnou kapitolou je odchod společníka ze společnosti a s tím související kroky. Třetí část je zakončena praktickou ukázkou založení společnosti a dále praktickou ukázkou odchodu společníka z této společnosti. Jako u živnostníka jsou doloženy tiskopisy a vzory podání.

Poslední část je zaměřena na srovnání vybraných forem podnikání podle zvolených hledisek (např. formální podmínky zahájení činnosti, odpovědnost za závazky, majetková práva, daně atd.). Během četby je čtenář vybízen k aktivnímu zapojení. Jsou mu kladeny otázky a náměty k zamyšlení. Na častých testech má možnost ověřit si, jak textu porozuměl.

Nedílnou součástí publikace je CD-ROM obsahující publikaci v elektronické podobě, umožňující tak rychlé a pohodlné vyhledání potřebné informace. Navíc, jako bonus, obsahuje i program s vybranými zákony České republiky v aktuálním znění. Součástí programu jsou rovněž vybrané vzory smluv.


Buďte připraveni na život a podnikání v EU!

  » Ukázka z knihy (formát .pdf)

Publikace je určena každému, kdo se chce blíže seznámit s fungováním Evropské unie. Nabízí přehledný a ucelený pohled na její orgány, legislativu, strukturální fondy či na postavení občanů a podnikatelských subjektů v tomto systému. Popisuje základní zásady jednotného trhu včetně právní úpravy.

  Koupit v elektronickém obchodě .

Podrobně se věnuje vymezení postavení obyvatel, včetně charakteristiky ochrany jejich práv jako občanů Evropské unie. Poskytuje praktický návod k jejich uplatnění pro studijní, pracovní, léčebné, podnikatelské či jiné účely v rámci Evropské unie.

Podnikatelům pomůže orientovat se na jednotném evropském trhu a pochopit principy jeho fungování. Upozorní na rizika spojená s podnikáním v rámci Evropské unie. Zodpoví nejenom otázky obchodní či daňové, ale i otázky týkající se například veřejných zakázek, ochrany průmyslových práv a podobně.

V samostatné kapitole poskytuje širokou škálu odpovědí na konkrétní otázky spojené s členstvím v Evropské unii. Jsou členěny do tří sekcí: otázky obecné, otázky podnikatelů a otázky občanů České republiky. Jedná se o odpovědi na nejčastější dotazy, se kterými se lze v praxi setkat a řešit tím rychle problémy každodenního života.

Nedílnou součástí publikace je CDROM, obsahující legislativu Evropské unie čítající přes 7000 směrnic a nařízení. Dále obsahuje celou publikaci v elektronické podobě, umožňující rychlé a pohodlné vyhledání potřebné informace. Navíc, jako bonus, i program s nejdůležitějšími zákony České republiky v aktuálním znění. Součástí programu jsou rovněž vybrané vzory smluv, podání a jiných právních úkonů českého práva.


Úvodní | Software | Podpora | Obchod | Firma | Zdarma | Literatura | E-shop
E-mail | © 2004 - 2018 Arnet On Line, a.s.
www.zakony.cz | www.smlouvycr.cz | www.smlouvy.com | www.smlouva-smlouvy.cz