Vyhláška č. 33/2005 Sb.

ze dne 6.1.2005

Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

VYHLÁŠKA O JAZYKOVÝCH ŠKOLÁCH S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A STÁTNÍCH JAZYKOVÝCH ZKOUŠKÁCH

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

§ 1

Organizace vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky

§ 1 (1) Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky (dále jen "jazyková škola") lze členit na oddělení jednotlivých jazyků nebo oddělení příbuzných jazyků.

§ 1 (2) Organizační formou výuky v jazykové škole je kurz. Kurz lze členit na skupiny. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 18.

§ 1 (3) V jazykové škole lze zřizovat

a) základní kurz k osvojení základů jazyka v celkovém rozsahu 420 vyučovacích hodin,

b) střední kurz k prohloubení a rozšíření znalostí jazyka v celkovém rozsahu 280 až 315 vyučovacích hodin,

c) přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám,

d) konverzační kurzy,

e) speciální kurzy, jejichž obsah a rozsah je určen školním vzdělávacím programem stanoveným jazykovou školou.

§ 1 (4) Jazyková škola stanoví a zveřejňuje nabídku kurzů, kritéria pro přijetí a termíny zápisu do jednotlivých kurzů.

§ 1 (5) Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně jako při organizaci školního roku v základních a středních školách.

§ 2

Hodnocení výsledků vzdělávání v jazykové škole

§ 2 (1) Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání žáků nejméně dvakrát za školní rok a s tímto hodnocením žáka seznámí. Žákovi na jeho žádost vydá jazyková škola osvědčení o úspěšném zakončení kurzu.

§ 2 (2) Prospěch žáků se hodnotí čtyřmi stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl(a).

§ 2 (3) Do následujícího ročníku nemůže být zapsán žák, který byl na konci školního roku hodnocen stupněm prospěchu 4 – nevyhověl(a).

§ 3

Úplata za vzdělávání

§ 3 (1) Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, předložení dokladu o zaplacení úplaty za vzdělávání a splnění vyhlášených kritérií pro přijetí.

§ 3 (2) Úplata za vzdělávání se hradí v termínu stanoveném jazykovou školou.

§ 3 (3) Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu.

§ 3 (4) Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání žákovi, který se odhlásí z kurzu v jeho průběhu, podmínky prominutí úplaty za vzdělávání a další náležitosti hrazení úplaty za vzdělávání stanoví školní řád jazykové školy.

§ 4

Státní jazykové zkoušky

§ 4 (1) Státní jazykové zkoušky se konají v jazykových školách. Státní jazykové zkoušky jsou základní, všeobecné a speciální. Státní jazykové zkoušky speciální lze vykonat pro obor překladatelský a pro obor tlumočnický. Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, státní jazykové zkoušky všeobecné úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a státní jazykové zkoušky speciální úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

§ 4 (2) Státní jazykovou zkouškou se ověřuje stupeň osvojení cizího jazyka v rozsahu stanoveném podle druhu státní jazykové zkoušky zkušebním řádem pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách (dále jen "zkušební řád") uvedeným v příloze.

§ 4 (3) Státní jazykovou zkoušku speciální mohou vykonat uchazeči, kteří úspěšně vykonali státní jazykovou zkoušku všeobecnou. Jazyková škola může povolit vykonání státní jazykové zkoušky speciální bez předchozího vykonání státní jazykové zkoušky všeobecné v případě, že uchazeč předloží doklad o vykonání jazykové zkoušky, která svým obsahem a rozsahem odpovídá státní jazykové zkoušce všeobecné.

§ 4 (4) Státní jazyková zkouška je veřejná, s výjimkou písemné části zkoušky a jednání zkušební komise o hodnocení uchazeče. Průběh písemné zkoušky se zapisuje do Protokolu o písemné části zkoušky a o průběhu ústní zkoušky se vede Záznam o státních jazykových zkouškách. Protokol a záznam obsahují podpis předsedy zkušební komise. Z ústní části státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický se pořizuje zvukový záznam ústního projevu uchazeče.

§ 5

Zkušební období, přihlášky ke státním jazykovým zkouškám

§ 5 (1) Státní jazykové zkoušky se konají v období jarním nebo podzimním. Termín státních jazykových zkoušek speciálních může být stanoven i mimo jarní a podzimní období.

§ 5 (2) Uchazeč odevzdá přihlášku ke státní jazykové zkoušce v termínu stanoveném a zveřejněném jazykovou školou.

§ 5 (3) Pozvánku k vykonání státní jazykové zkoušky zašle jazyková škola uchazeči nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánku lze zaslat písemně nebo v elektronické podobě.

§ 5 (4) Jazyková škola zveřejňuje termíny ústní části státní jazykové zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Úplata za státní jazykové zkoušky

§ 6 (1) Podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení dokladu o zaplacení úplaty za tuto zkoušku.

§ 6 (2) Výše úplaty za

a) státní jazykovou zkoušku základní činí nejvýše 5 000 Kč,

b) státní jazykovou zkoušku všeobecnou činí nejvýše 7 000 Kč,

c) státní jazykovou zkoušku speciální pro obor překladatelský činí nejvýše 9 000 Kč,

d) státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický činí nejvýše 10 000 Kč.

§ 6 (3) Opakuje-li uchazeč státní jazykovou zkoušku, zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu.

§ 6 (4) Podmínky pro vrácení poměrné části úplaty za státní jazykovou zkoušku uchazeči, který se odhlásí do zahájení písemné části státní jazykové zkoušky nebo svou neúčast u písemné části státní jazykové zkoušky řádně omluví v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním předpisem jazykové školy, výši poměrné části úplaty za ústní část státní jazykové zkoušky a další náležitosti hrazení úplaty za státní jazykovou zkoušku stanoví vnitřní předpis jazykové školy.

§ 7

Komise pro státní jazykové zkoušky a zkušební komise pro jednotlivé jazyky

§ 7 (1) Komise pro státní jazykové zkoušky je tříčlenná a tvoří ji předseda komise [1] a dva členové.

§ 7 (2) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky je jmenován vždy do 31. prosince pro následující kalendářní rok.

§ 7 (3) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky řídí organizaci zkoušek a dbá na jejich odbornou a jazykovou úroveň.

§ 7 (4) Zkušební komise pro státní jazykové zkoušky z jednotlivých jazyků je tříčlenná a tvoří ji předseda zkušební komise a dva členové.

§ 7 (5) Členy zkušební komise jsou pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací k výuce příslušného cizího jazyka [2].

§ 8

Společná ustanovení o státních jazykových zkouškách

§ 8 (1) Výsledek písemných i ústních částí státních jazykových zkoušek se hodnotí stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl(a).

§ 8 (2) Uchazeč, který při písemné části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 – nevyhověl(a), nemůže konat ústní část státní jazykové zkoušky.

§ 8 (3) U státních jazykových zkoušek je uchazeč hodnocen podle výsledků písemné a ústní části zkoušky celkově takto: prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a) velmi dobře, prospěl(a), neprospěl(a).

§ 8 (4) Uchazeč

a) prospěl s vyznamenáním, jestliže při písemné i ústní části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 1 – výborně,

b) prospěl velmi dobře, jestliže při státní jazykové zkoušce byl hodnocen:

1. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 1 – výborně při ústní části,

2. stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části nebo

3. stupněm 1 – výborně při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části nebo stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 1– výborně při ústní části,

c) prospěl, jestliže při státní jazykové zkoušce byl hodnocen:

1. stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 2 – velmi dobře při ústní části nebo stupněm 2 – velmi dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části nebo

2. stupněm 3 – dobře při písemné části a stupněm 3 – dobře při ústní části,

d) neprospěl, jestliže při ústní části státní jazykové zkoušky byl hodnocen stupněm 4 – nevyhověl(a).

§ 8 (5) Podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení státních jazykových zkoušek jsou upraveny ve zkušebním řádu uvedeném v příloze.

§ 9

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 1 odst. 2 se použije až od 1. září 2005. Do té doby se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 526/1992 Sb., o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení s výjimkou ustanovení § 7 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Ministryně:
JUDr. Buzková v. r.

Příloha k vyhlášce č. 33/2005 Sb.

ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Čl. 1

§ 11 (1) Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

§ 11 (2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700-1000 slov a celkové délce 55 až 60 minut,

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov a celkové délce 85 minut,

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut,

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce alespoň 55 minut.

§ 11 (3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.

§ 11 (4) V ústní části zkoušky, která trvá 15-20 minut, se u uchazeče ověřuje

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života,

b) dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Čl. 2

§ 11 (1) Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.

§ 11 (2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov, v celkové délce 55 až 60 minut,

b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov, v celkové délce 85 minut,

c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut,

d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce 55 až 60 minut.

§ 11 (3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.

§ 11 (4) V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech,

b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,

c) dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále v rozsahu nejméně 500 stran.

Čl. 3

§ 11 (1) Státní jazykové zkoušky speciální lze skládat pro obor překladatelský nebo pro obor tlumočnický.

§ 11 (2) Obsah státní jazykové zkoušky speciální je zaměřen obdobným způsobem jako u státní jazykové zkoušky všeobecné. Uchazeč má zkouškou prokázat hluboké znalosti a vysokou míru osvojení cizího jazyka, jistotu v jazykových dovednostech a schopnostech specifických pro různé obory v rozsahu stanoveném rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší speciální kurzy jazykových škol. Požaduje se znalost přibližně 5000 lexikálních jednotek a pasivní znalost dalších 2000 až 3000 lexikálních jednotek z obecné a profesně orientované slovní zásoby, zejména z oboru, v němž uchazeč pracuje.

Čl. 4

§ 11 (1) Těžiště státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský je v její písemné části.

§ 11 (2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění čteným textům v celkovém rozsahu 1400-1500 slov čerpaným z různých funkčních stylů,

b) dovednost přeložit obtížný obecný cizojazyčný, popřípadě odborný cizojazyčný text (i se zaměřením na reálie dané jazykové oblasti) v rozsahu 200-250 slov do českého jazyka,

c) dovednost přeložit 1-2 obtížné obecné texty v celkovém rozsahu 200-250 slov do cizího jazyka,

d) dovednost vypracovat shrnutí českého textu o rozsahu asi 500 slov v cizím jazyce o rozsahu 200-250 slov.

§ 11 (3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při práci může uchazeč používat slovníky, popřípadě další příručky se souhlasem zkušební komise. Písemnou část zkoušky lze vypracovat i na počítači jazykové školy; jazyková škola v takovém případě zajistí, že uchazeč nemá přístup k internetu a programové vybavení je zbaveno rozšiřujících překladatelských slovníků.

§ 11 (4) V ústní části zkoušky, která trvá 25-30 minut, se u uchazeče ověřuje dovednost

a) porozumět vyslechnutému projevu, pohotově reagovat a jazykově správně hovořit na daná témata z politického, hospodářského, kulturního a literárního dění v dané jazykové oblasti a v České republice,

b) ústně převést čtený text z cizího jazyka do českého jazyka,

c) ústně převést čtený text z českého jazyka do cizího jazyka.

Čl. 5

§ 11 (1) Těžiště státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický je v její ústní části.

§ 11 (2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje

a) stupeň porozumění vyslechnutým textům s důrazem na znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v celkovém rozsahu asi 10 minut,

b) dovednost napsat česky stručnou reprodukci textu vyslechnutého v cizím jazyce v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 150-200 slov),

c) dovednost napsat v cizím jazyce reprodukci vyslechnutého českého textu v rozsahu asi 6 minut (rozsah reprodukce 400-450 slov).

§ 11 (3) Pro vypracování písemné části se stanoví doba 3 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. c) může uchazeč používat slovník.

§ 11 (4) V ústní části zkoušky, která trvá 40-45 minut, se ověřuje

a) dovednost pohotově, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech z politického, hospodářského, kulturního a literárního života v dané jazykové oblasti a v České republice,

b) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z cizího jazyka do českého jazyka,

c) dovednost konsekutivně tlumočit mluvený nebo reprodukovaný projev z českého do cizího jazyka.

§ 11 (5) Z ústní části zkoušky se pořizuje zvukový záznam ústního projevu uchazeče.

Čl. 6

§ 11 (1) Jazyková škola dbá o spravedlivý, plynulý a důstojný průběh státních jazykových zkoušek.

§ 11 (2) Zkoušku může konat uchazeč, který se dostaví řádně ke konání písemné nebo ústní části státní jazykové zkoušky včas podle hodiny uvedené na pozvánce zaslané podle § 5 odst. 3.

§ 11 (3) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky pověřuje členy zkušební komise dozorem u písemné části státní jazykové zkoušky a opravováním písemných prací uchazečů, přičemž písemnou část státní jazykové zkoušky opravují nejméně dva členové zkušební komise a opravu stvrzují svými podpisy.

§ 11 (4) Během písemné části zkoušky předseda zkušební komise nebo jím určený člen dohlíží, aby uchazeči pracovali zcela samostatně. Čas zahájení i ukončení písemné části zkoušky se zapíše na tabuli. Doba pobytu uchazeče mimo zkušební místnost se poznamenává do protokolu o průběhu písemné části zkoušky.

§ 11 (5) Pokud uchazeč použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, bude z konání zkoušky vyloučen. Tuto skutečnost zároveň zaznamená člen zkušební komise do protokolu o obsahu a průběhu zkoušky. V takovém případě nemá uchazeč nárok na vrácení platby za zkoušku.

§ 11 (6) Při stanovení celkového výsledku písemné části zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Součástí zadání státní jazykové zkoušky je i hodnocení jejích jednotlivých částí.

§ 11 (7) Výsledek písemné části zkoušky sdělí předseda komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči prokazatelným způsobem nejméně týden před začátkem ústní části zkoušky; současně sdělí uchazečům, kteří úspěšně vykonali písemnou část zkoušky, termín ústní části zkoušky. Jazyková škola stanoví vnitřním předpisem způsob manipulace a podmínky nahlížení do testu uchazeče.

§ 11 (8) Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit jejich schopnost konat zkoušku, škola vhodným způsobem upraví podmínky zkoušky. O úpravě podmínek zkoušky a zohlednění požadavků rozhoduje předseda komise pro státní jazykové zkoušky. Zdravotní důvody se dokládají lékařským potvrzením.

§ 11 (9) Jestliže uchazeč nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.

§ 11 (10) Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 5 pracovních dní po zkoušce písemné.

§ 11 (11) Po zadání otázky k ústní části zkoušky se poskytne uchazeči čas do 20 minut na osobní přípravu, s výjimkou ústní zkoušky při státní jazykové zkoušce speciální pro obor tlumočnický. Konkrétní otázky ústní části zkoušky si uchazeč losuje.

§ 11 (12) V ústní části zkoušky, která má formu rozhovoru v příslušném cizím jazyce, může být projev uchazeče stimulován různým názorným materiálem, čteným textem, mluveným i reprodukovaným projevem nebo jinými. Uchazeči se poskytne možnost souvislejšího samostatného projevu v cizím jazyce.

§ 11 (13) Pro hodnocení ústní části zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních funkcích. Přihlíží se rovněž k výslovnosti, k intonaci, celkové dynamice ústního projevu a ke znalostem reálií zemí dané jazykové oblasti a České republiky. O klasifikaci ústní části zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním.

§ 11 (14) Po vyhodnocení ústní části zkoušky stanoví komise celkový výsledek státní jazykové zkoušky. Pro stanovení celkového výsledku státní jazykové zkoušky jsou rozhodující výsledky písemné a ústní části zkoušky. Výsledek státní jazykové zkoušky sdělí uchazeči předseda zkušební komise před celou komisí v den, kdy uchazeč vykonal ústní část zkoušky.

§ 11 (15) Uchazeči, který u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může komise pro státní jazykové zkoušky umožnit opakování této části. Opakování ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěchu 1 - výborně nebo 2 - velmi dobře. Uchazeč při opakování uhradí část platby stanovenou pro ústní část státní jazykové zkoušky.

§ 11 (16) Písemné práce všech druhů státních jazykových zkoušek a zvukové záznamy ústního projevu uchazečů ze speciální tlumočnické jazykové zkoušky se ukládají 2 roky.

§ 11 (17) Protokoly o písemné části státní zkoušky a Záznamy o státní jazykové zkoušce jsou uloženy 45 let podle zákona o archivnictví a spisové službě.

Poznámky:

[1] § 110 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

[2] § 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.