Zákon č. 128/2002 Sb.

ze dne 13.3.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Čl. III

V § 4 odst. 1 písmeno m) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:

"m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě, [3a] žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě, [3] vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů, [3a]

[3a] Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.".

ČÁST ČTVRTÁ

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.