Vyhláška č. 458/2009 Sb.

ze dne 11.12.2009

Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

§ 1

Denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vězení nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém.

§ 2

§ 2 (1) Soud po výkonu trestu domácího vězení nebo využití elektronického kontrolního systému po právní moci rozhodnutí, kterým byla stanovena povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení nebo využitím elektronického kontrolního systému, vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.

§ 2 (2) Soud může, s přihlédnutím k délce uloženého trestu domácího vězení, po vykonání části tohoto trestu v délce trvání nejméně jednoho měsíce rozhodovat o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení. Po právní moci takového rozhodnutí vždy vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.